Menü Bezárás

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

I. Általános adatok, rendelkezések

A Szolgáltató:

A szolgáltató neve: PC Partner Informatikai és Számviteli Kft.
A szolgáltató székhelye: 2315 Szigethalom, Thököly Imre u. 40.
A Szolgáltató telephelye: 2316 Tököl, Csépi út 10. (Tubi PUB Étterem & Pizzéria)
Cégjegyzékszáma: CG 13-09-145353
Adószáma: 23194182-2-13

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@tubietterem.hu Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság

A szerződés nyelve: magyar

A Megrendelő:

A www.tubietterem.hu weboldalra regisztráló és a  www.tubietterem.hu weboldalon található bármely szolgáltatást igénybe vevő személy.


1. Alapvető rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2. Regisztráció, a felek közötti jogviszony

A regisztráció ajánlott, de nem kötelező. Megkönnyíti a későbbi vásárlást és az esetleges kedvezmények igénybevételét. A későbbi rendelések esetén a már létrehozott regisztrációs fiókba kell bejelentkezni. A www.tubietterem.hu weboldalon történő regisztrációval a Megrendelő kijelenti, hogy elfogadta a jelen ÁSZF-ben foglaltakat és tudomásul veszi, hogy akár az ételkiszállítás szolgáltatásának megrendelésével a Felek közötti jogviszonyt a jelen ÁSZF szabályozza. Amennyiben a Megrendelő az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy ételkiszállítási szolgáltatást nem tud igénybe venni.

3. Adatkezelési szabályok

A weboldal használata, valamint a weboldal által kínált szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az adatokat a Szolgáltató csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, a jelen ÁSZF-ben és a weboldalon található Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott feltételek szerint használhatja fel.

4. A Megvásárolható termékek és szolgáltatások köre

A weboldal (mint webáruház) készételeket, forgalmaz. A termékekről megjelenített képek csak illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek.

5. A változtatás joga

A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit, az általa nyújtott szolgáltatások és megvásárolható ételek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. A Szolgáltatónak az adott termék vagy szolgáltatás adott áron történő eladására vonatkozó kötelezettsége a termék vagy szolgáltatás árának a weboldalon közzétett megváltoztatásáig áll fenn. A változás a weboldalon történt megjelenítés időpontjától hatályos. A változtatások a már megrendelt termékek vagy szolgáltatások árát nem érintik.

Az oldalon feltüntettet árak minden esetben az ÁFÁ-val növelt bruttó árak, kivéve, ha az ÁFA külön feltüntetésre kerül. A bruttó árak tartalmazzák a vásárláskor hatályos jogszabályokban az adott termékkör tekintetében meghatározott mértékű általános forgalmi adót. Az ételek házhoz szállításának, csomagolásának költségét a feltüntetett árak tartalmazzák.

6. Akciók

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Megrendelőket az akció időtartamáról. A Szolgáltató bizonyos, általa kiválasztott alkalmakkor vagy időszakonként kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosít, amit a kedvezményes ár feltüntetésével tesz közzé az oldalon.


II. Ételrendelés és ételkiszállítás

1. Vásárlás menete

A Megrendelő a megrendelés leadása előtt köteles ellenőrizni, hogy a terület ahová a házhoz szállítást kéri, szerepel-e a Szolgáltató aktuális szállítási területei között, mert a Szolgáltató csak az ott szereplő kerületekre, utcákra fogad el rendelést.

  • Az adott heti étlapon a megfelelő napokra kívánt ételek (menü) kiválasztása a „Rendel” gomb megnyomása után történik és automatikusan bekerül a „Kosárba”.
  • Ha a Megrendelő rákattint a „Kosár” gombra, akkor megtekintheti a kosár tartalmát.
  • A megrendelés leadásának utolsó lépéseként a „Kosár”-ban a kötelező adatok kitöltése után a „Megrendelem” gombra szükséges kattintani, mellyel a Megrendelő rendelését elküldi a Szolgáltató részére.
  • A megrendelést a Szolgáltató egy automatikus e-mailben igazolja vissza a Megrendelő részére.
  • A Megrendelőnek a megrendelt termékeket az első szállítási napon kell egyösszegben kifizetnie az ételt kiszállító futár részére.
  • A megrendelések feldolgozása munkanapokon 11.30 és 21.30 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, mely az azt követő napon kerül feldolgozásra.
  • A Megrendelő a rendelését – vagy az esetleges hibákat – a +36 20 327 4047-es ügyfélszolgálaton keresztül módosíthatja.
  • A kiszállítás a Megrendelő általi megrendelést követően a megrendelésben megadott szállítási címre történik.

2. Elállási jog

A weboldalon történő regisztrációval létrejött szerződéses jogviszony alapján, az ételek megrendelésével, a Megrendelő köteles a termék árát megfizetni. Ételrendelés esetén a megrendelés az étel árának kifizetése nélkül lemondható a megrendelést követő 1 óráig. A megrendelt ételek vásárlásától nem lehetséges az elállás, mert a Szolgáltató termékei nem tartós élelmiszerek, a gyorsan romló termékek pedig higiéniai és egészségügyi okból, természetüknél fogva vissza nem szolgáltatható termékek, melyek esetén a fogyasztót elállási jog nem illeti meg (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet).

3. Szavatosság

A Szolgáltatótól megvásárolható készételek frissen készült termékek, melyek 3 órán belül fogyaszthatók.

4. Panaszkezelés

A helyben készített termékeinkre érkezett minőségi kifogás esetén kizárólag cserét illetve visszatérítést tudunk biztosítani, abban az estben amennyiben az csak csomagolásából ki bontott, illetve „megkóstolt” állapotban kerül vissza hozzánk, el fogyasztott, vagy jelentősen hiányos étel estében ez önmagában kizáró ok!

A fogyasztó a termékkel vagy a Tubi Étterem tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Ügyfélszolgálati iroda helye: 2316 Tököl,  Csépi út 10.
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: Hétfő – Péntek: 12:00 – 20:00 Szombat: 12:00 – 18:00 Vasárnap: és Hétfő zárva
Telefon: +36- 20- 327 4047
Internet cím: https://tubipizzeria.hu
E-mail: info@tubipizzeria.hu

Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Tubi étterem üzletében (ügyfélszolgálatán) elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Tubi étterem harminc napon belül írásban válaszol.

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát.

A szóbeli panaszt a Tubi étterem köteles azonnal megvizsgálni és szükség szerint orvosolni. Amennyiben a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Tubi étterem a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni.

Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Tubi étterem indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a fogyasztó neve, lakcíme,
a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével
a fogyasztó aláírása,
a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Stand étterem és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Amennyiben a vállalkozás a fogyasztói panaszát elutasítja, a fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
a testület döntésére irányuló indítványt,
a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Amennyiben a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a 2013. évi V. törvény, valamint a 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást.

Amennyiben a fogyasztó panaszt kíván tenni egy, az interneten (www.tubipizzeria.hu oldalon) vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon a fogyasztó és a Tubi étterem, akivel szemben adott esetben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU


III. A felek közötti jogviszony

Felek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapodnak, hogy a weboldalon keresztül eszközölt megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései.

Tekintettel arra, hogy a szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, a felek megállapodnak, hogy vásárlóregisztrációs vagy a Szolgáltató, valamint a megrendelési adatai között a Megrendelő közötti, a szereplő email címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül.

A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás a Szolgáltató és Megrendelő között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének.

A megrendelések leadása a weboldal online felületén lehetséges. A weboldalon tett megrendelést a Szolgáltató csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Megrendelő a regisztrációs és vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a weboldal felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a Megrendelőt terheli.

Szolgáltató és Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Megrendelő és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budapesti XVI. Kerületi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Tököl, 2022.10.10.